O škole

Čo je Lýceum C.S.Lewisa?

Lýceum C. S. Lewisa je štvorročná stredná odborná škola so zameraním na:

 

Život chápeme ako príležitosť k podnikavosti (nielen podnikaniu), kde sa prejavuje naša schopnosť zadávať si ciele a hľadať spôsoby na ich dosiahnutie, plánovať a spolupracovať. Budovanie charakteru je pre nás kľúčovým faktorom. Pri všetkých aktivitách so žiakmi vychádzame z misie našich škôl, a teda z biblických kresťanských hodnôt.

Ako učíme?

Učíme študentov, ako viesť kvalitný život teraz i po škole. Rozvíjame ich zručnosti v orientácii v komplexnom globálnom svete, kritické myslenie, adaptáciu na neustálu zmenu, spoluprácu, odolnosť, životaschopnosť, ako aj odvahu žiť svoje hodnoty v každodennom živote.

Učíme inak!

  • Pracujeme v malých triedach po 17 žiakov a na niektorých predmetoch dokonca v skupinkách po 13 žiakov.
  • Zameriavame sa na praktické vyučovanie a stretnutia s reálnym svetom
  • Budujeme vnútornú odolnosť, zodpovednosť a vytrvalosť
  • Podporujeme samostatnú aj tímovú prácu
  • Realizujeme zážitkové učenie, exkurzie a teambuildigy
  • Organizujeme diskusie s expertmi
  • Kladieme dôraz na prácu s vnútornou motiváciou, mentorujeme a tútorujeme
  • Zrealizujeme pre študentov prax v (nielen IT) spoločnostiach
  • Dáme študentom solídny všeobecnovzdelávací základ

Náš vzdelávací program konzultujeme aj s odborníkmi z firemného prostredia a HR a tak reagujeme na výzvy pracovného trhu. Naši absolventi tak získajú výhodu pripravenosti na rýchlo sa meniaci svet a vysoké nároky pracovného trhu na zručnosti 21. storočia.

Združenie škôl C.S.Lewisa

Lýceum C.S.Lewisa je súčasťou Združenia škôl C.S.Lewisa (Cirkevná základná škola – Narnia Bratislava, Pezinok, Trnava, Levice, či Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa), s ktorými napĺňame rovnakú misiu:

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame 


k tvorivému a kritickému mysleniu, 
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu

a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Školy C.S. Lewisa spolu zdieľajú nielen misiu, ale aj osvedčené metódy vzdelávania (prvá školy vznikla v roku 1994), formy spolupráce s rodičmi, prístup k deťom s osobitnými potrebami a mnohé iné skúsenosti. Naša vízia vyjadruje rozpracovanie tejto misie pre podmienky regiónu, v ktorom pôsobíme. Školy majú kresťanský charakter. Náboženská výchova, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu, je uskutočňovaná ekumenicky, s úctou a rešpektom k svetonázoru každého študenta.