Štúdium

Odbor

Na našom Lýceu budeš študovať v odbore „Technické lýceum – informatika“, avšak chceme prilákať študentov, ktorých zaujímajú nielen informačné technológie, ale ktorí majú radi výzvy a praktické vyučovanie. Zároveň sme školou, ktorá dáva príležitosť aj tým z vás, ktorí viac ako sedenie v lavici oceňujete prax. Vidíme, že viaceré školské systémy vo svete, ktoré dokázali vytvoriť rovnaké príležitosti na vzdelávanie pre každé dieťa sú úspešné. Chceme, aby ste ako naši absolventi neboli len akademicky silní, ale aby ste sa vedeli uplatniť v rýchlo sa meniacej dobe.

Predmety a obsah

Viac ako 50% hodín stráviš praktickým vyučovaním s témami ako manažment, marketing, práca s dátami, programovanie, tvorba web stránok, dizajn a praxou vo firmách.

Okrem toho nadobudneš vedomosti vo všeobecnovzdelávacom (stredoškolskom) obsahu zo slovenčiny, anglického jazyka, náboženstva a etiky, dejepisu a občianskej náuky, matematiky, fyziky, či športu.

LýceumGymnázium
(4-ročné)
Bilingválne gymnázium (5-ročné)
MAT121212
SJ121212
AJ121433
Biznis AJ600
2.CJ01211
NaE8210
DEJ/OBN593
INF1633
Sciences300
FYZ056
CHEM056
BIO066
GEO044
TV8810
Umenie a kultúra022
Cvičná firma + Prax16 + 900
Odborné predmety - podnikavosť1400

* počet hodín sa udáva “za týždeň a sčítaný za celé štúdium”.

Príklad 1: žiaci majú každý rok 3 hodiny matematiky týždenne: 3+3+3+3 = 12 hodín matematiky týždenne, za celé štúdium.

Príklad 2: žiaci majú na bežnom gymnáziu 2 hodiny informatiky v prvom ročníku a 1 hodinu v 4ročníku: 2+0+0+1 = 3 hodiny informatiky týždenne, za celé štúdium.

Rozpočítané podľa RUP pre 4roč. gymnáziá, RUP pre 5roč. gymnáziá.

Dávame ti príležitosť pokračovať na štúdiu na vysokej škole, ale aj možnosť získať zručnosti a vedomosti potrebné pre založenie si vlastnej firmy či zamestnania sa vo firme alebo treťom sektore a zúročiť tak nadobudnuté skúsenosti.

V rámci štúdia si vyskúšaš založiť startup, manažovať ho ako podnikateľský projekt, naučíš sa veľa o vedení ľudí, pôjdeš do firiem na prax, budeš programovať, využívať sociálne siete na marketing a mnoho iného. V treťom a štvrtom ročníku ti zvýši priestor na výber predmetov podľa tvojho zamerania a pripravíš sa tak na maturitu a ďalšie štúdium na vysokých školách.

Prijímací proces

Naše prijímačky sa budú konať v máji 2024. Úspešne ich zvládneš ani nie tak vďaka základoškolským vedomostiam, ktoré vieš “odrapkať”, ale ak sa vieš pýtať otázky, vynájsť sa, čítať s porozumením alebo zaujímavo odprezentovať svoje silné stránky či projekty.

Nezabudni do 20.3.2024 podať prihlášku!

 • Školné a poplatky

Aby sme vedeli zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vzdelávania, na Lýceu sa platí príspevok na vzdelávanie (školné).

Školné pre školský rok 2024/2025

ZÁPISNÉ pre nových študentov je 700 eur.
ŠKOLNÉ pre jedného študenta je 3 150 eur / školský rok.

Stanovenie výšky školného pre školský rok 2024/2025.

V odôvodnených prípadoch je možné dohodnúť individuálny splátkový kalendár.

Príspevok nepokrýva náklady na stravu, výlety, teambildingy a počítačové vybavenie (jeden notebook na študenta v 2.-4. ročníku).

Výška príspevku medziročne rastie približne o výšku inflácie tak, aby pokryla prípadné zvýšené náklady školy spojené s prevádzkou budovy, či štátom deklarované navýšenie miezd pedagogických pracovníkov.

Platobné údaje

Školné môžete uhradiť na naše číslo účtu, IBAN: SK07 1100 0000 0029 4912 9790 – Tatra banka.

Prosíme Vás, aby ste pri uhrádzaní školného vždy uviedli:

 • správny variabilný symbol, ktorý Vám bol vygenerovaný a poslaný mailom
 • účel platby, ktorým je meno a priezvisko Vášho dieťaťa.
 
Štipendiá
Myslíme si, že Lýceum by mala byť škola otvorená čo najširšiemu portfóliu študentov. Rôznorodosť je pre nás dôležitá a rozumieme, že niekedy nastane v živote obdobie, ktoré je pre rodiny finančne náročnejšie. V takých prípadoch chceme mať naďalej naše dvere otvorené a tak v spolupráci s našimi partnermi tvoríme štipendijný fond. Vďaka nadácii Villum Foundation môžeme v školskom roku 2024/2025 udeliť až 3 štipendiá do výšky 70% školného, ako aj financovať  študentský laptop (od 2.roč.).

KOMU je štipendium určené?

          – talentovaným a motivovaným mladým ľuďom, ktorí sú odhodlaní zabojovať o svoju budúcnosť
          – študentom z viacpočetných, či neúplných rodín
          – mladým ľuďom žijúcim v rodinách v skromných finančných pomeroch

AKÝM SPÔSOBOM rozhodujeme o udeľovaní štipendia?

O každej žiadosti bude individuálne rozhodovať komisia. Zohľadňované pritom budú vstupy, ktoré sú zároveň podmienkou udelenia štipendia:

1. Informácie o rodine a sociálnu situáciu rodiny na základe:

 • – žiadosti o štipendium
 • – všetkých dokladov uvedených v inštrukciách (doručených spoločne so žiadosťou)
 • – referencií uvedených žiadateľmi v žiadosti
 • – osobného rozhovoru

2. Umiestnenie / úspešnosť na prijímacích skúškach (pri nových žiadateľoch)

3. Preukázanú snahu v akademickom a osobnostnom progrese (pri žiadateľoch už študujúcich na Lýceu).

PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:

Termíny odoslania žiadosti o štipendium a osobných rozhovorov:

            Termín odovzdania žiadosti o štipendium je zhodný s termínom podania prihlášky na štúdium. Podklady k žiadosti o štipendium a žiadosť samotnú posiela jeho zákonný zástupca (rodič).

Doklady potrebné k žiadosti o štipendium:
 • Žiadosť o štipendium
 • Potvrdenie z ÚPSVaR a sociálnej poisťovne o (ne)poberaní dávok (rodičovský príspevok, prídavky na deti, dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.) – za predchádzajúci hospodársky rok od rodičov, opatrovníckych osôb a/alebo spolufinancujúcich osôb.
 • Potvrdenie od zamestnávateľa o zúčtovaní preddavkov na daň (v prípade viacerých zamestnávateľov je potrebné odovzdať každý doklad) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
 • Prípadné rozhodnutie súdu o výživnom na dieťa/študenta
 • Čestné prehlásenie o ďalších príjmoch rodiny (v prípade ak mala rodina v predmetnom roku ďalšie príjmy, okrem tých uvedených v predošlých prílohách)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov 

PRE AKTUÁLNYCH ŠTUDENTOV LÝCEA:
Termíny odoslania žiadosti o štipendium a osobných rozhovorov:

 • Termín odovzdania žiadosti o štipendium na nadchádzajúci školský rok je najneskôr do 15.6.
 • Osobný rozhovor si dohodnite vopred s koordinátormi štipendií tak, aby sa mohol uskutočniť v prvých júlových dňoch.


Kontakt:
Zuzana Mišinová, zuzana.misinova@lyceum.sk, +421 901 788 744

 

Profil absolventa a maturita

Štúdium sa končí maturitou, ktorá má aj odbornú zložku. Tou môže byť aj obhajoba práce študenta na projektoch zo svojho štúdia. Absolvent sa môže hlásiť na akúkoľvek vysokú školu, najmä technického alebo ekonomického zamerania – jeho výhodou však bude skúsenosť z “biznisu” a tak prepodkladáme, že bude chcieť prepájať podnikavosť s jeho novou expertízou. 

Okrem vysokej školy sa môže absolvent uplatniť v korporácii, menšej firme, neziskovke a všade, kde využije svoje silné uchopenie digitálneho sveta, vhľad do marketingu, manažmentu, obchodu, plánovania a schopnosti riešiť problémy.

Počas štúdia si študent môže urobiť rôzne medzinárodne uznávané certifikáty v IKT či leadershipe.

Často kladené otázky

Okrem “tradičných” všeobecnovzdelávacích predmetov, ako je slovenčina, matematika, angličtina, telesná, či fyzika, majú študenti viac než polovicu hodín v témach (predmetoch), ako podnikanie a komunikácia, manažment, marketing, dizajn, programovanie, dáta analýzy, cvičná firma a iné. Porovnaj si rôzne formy štúdia tu.

Na Lýceu sa študenti každý týždeň stretnú s 3 hodinami angličtiny a s predmetom “business English” (2 hodiny týždenne v prvých 3 rokoch). To je viac ako na bežnom 4-ročnom gymnáziu. Druhý cudzí jazyk sa na Lýceu neštuduje.

Na Lýceu sa na digitálne zručnosti pozeráme širšie ako iba programovanie. Každý študent si bude na konci štúdia vedieť vytvoriť vlastnú appku, no povedzme si otvorene, že to v dnešnej dobe nieje žiadna výzva. Viac o digitálnom pilieri píšeme tu.

Príslušnosť k cirkvi nie je podmienkou prijatia. Medzi našimi študentami budú ľudia z rôznych kresťanských prostredí a tiež takí, ktorí sa nehlásia k žiadnej cirkvi.

V ekumenickom duchu. Náplňou sú rozhovory o medziľudských vzťahoch, otázkach spojených s dospievaním, oboznamovanie sa s Bibliou, rôzne etické otázky a pod. Rešpektujeme právo študenta na vlastný názor v otázkach náboženstva, na druhej strane požadujeme od študentov, aby rešpektovali kresťanský charakter školy. Popis obsahu tohto predmetu nájdeš TU.

Je to viac než pravdepodobné! Súčasťou štúdia je aj prax v reálnej firme, neziskovke, úrade, … Jednou formou praxe sú kratšie projektové zadania či spolupráce tvojho tímu a firmy, inou zase niekoľkotýždňová stáž vo vyšších ročníkoch.

Nie, zatiaľ škola internát nemá. Samozrejme, že sú u nás vítaní aj študenti z iných miest, no ubytovanie si budete musieť zatiaľ zabezpečiť sami.