Stravovanie

Obedy na škole nám zabezpečuje firma PINO, s.r.o.. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné kontaktovať firmu PINO na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom uhrady@pinostravovanie.sk. V prípade potreby je možné spýtať sa na viac informácii zamestnancov jedálne, priamo v škole.

Výdaj stravy

Strava sa vydáva v čase od 11.30 – 14.15 hod.

Strava sa vydáva v priestoroch našej jedálne (na prízemí)

Poplatok za obedy

Cena obeda platná od 01.10.20222,86 Eur

Číslo účtu na úhradu stravného: IBAN SK1511000000002940027069

Pri úhradách bankovým prevodom je potrebné vždy uvádzať VS pridelený systémom a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka, inak Vaša platba nebude priradená. Platbu je možné previesť priamo cez rodičovské konto na EduPage (napr. formou VIAMO).

Dodávateľ nie je povinný Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa.

Objednávanie obedov

Žiaci nemajú automaticky stravu objednanú, stravu si objednávajú cez systém EduPage nasledovne:

Prihlasovanie a zmena menu a odhlasovanie je možná najneskôr do 23:59 hod predchádzajúceho dňa, po tomto termíne nie je možné urobiť v systéme žiadnu zmenu.

Pri objednávaní obedov je potrebné mať v systéme kredit, preto Vám odporúčame nastaviť si trvalý príkaz na sumu 57,20 Eur (priemer 20 stravných dní v mesiaci), so splatnosťou k 1. v mesiaci. Nevyčerpaný kredit sa Vám automaticky presúva do nasledujúceho mesiaca. Počas školského roka, ak žiak dosiahne mínusový kredit 10,- €, mu bude zablokovaná možnosť ďalšieho objednávania obedov. Dodávateľ stravy si tiež vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.