Charakter

Budovanie charakteru – koncept, nástroje a ciele

V ostatných rokoch si často kladieme otázku, do akého sveta privádzame, vzdelávame a vychovávame naše deti. Priestor pre život sa totiž v ostatných rokoch radikálne a rýchlo zmenil. A bežné školy akoby nestíhajú. Nestíhajú rýchlemu životnému štýlu, neustálej zmene, technológiam, globalizovanému svetu, kultúrnym vojnám, individualizácii, umelej inteligencii, virtualite, globálným ohrozeniam.

Koncept charakterového vzdelávania na Lýceu C. S. Lewisa je našou odpoveďou na tieto otázky. Chceli by sme, aby študenti našej školy obstáli v tomto komplikovanom a neustále sa meniacom sa svete. Chceme ich preto vyzbrojiť vedomosťami, skúsenosťami a charakterom. Či už budú riadiť vlastné firmy, študovať na vysokých školách, alebo budú zamestnancami rôznych firiem, chceme, aby do tohto sveta prinášali integritu, kresťanské hodnoty a profesionalitu, ktoré sú potrebné pre všetky oblasti ľudského pôsobenia.

Na Lýceu vnímame študenta ako celistvú bytosť a tomu prispôsobujeme aj vzdelávanie. Spoločne hľadáme pravdu o sebe a o svete. Kresťanstvo pri tom vnímame ako ponuku a študentom chceme umožniť stať sa tou lepšou verziou seba samých. Využívame na to rôzne metódy a nástroje.

 

Náboženstvo a Etika

Je unikátny koncept charakterového a hodnotového vzdelávania vyvinutý na Bilingválnom gymnáziu C.S. Lewisa. Koncepciu a obsah predmetu vnímame ako pyramídu so štyrmi poschodiami, kde každé ďalšie poschodie stojí na predchádzajúcom:

  1. ročník: Vzťahy a budovanie dôvery – Zameriavame sa na vytváranie triednej komunity, komunikáciu, spoznávanie sa navzájom, zdieľanie svojich názorov. Veľa priestoru venujeme aktuálnym otázkam študentov.
  2. ročník: Sebapoznanie – Zameriavame sa na otázky kto som, aký som a ako by som mal so sebou naložiť. Pomôckou nám sú rôzne osobnostné typológie a koncept Enneagramu.
  3. ročník: Hodnoty – Budeme spolu uvažovať ako rôzne hodnoty rôznych ľudí ovplyvňujú náš svet. Budeme skúmať, čomu vlastne veríme a ako sa to prejavuje v príbehoch jednotlivých študentov a ich rozhodovaní.
  4. ročník: Spiritualita – Keď študent končí strednú školu čaká ho približne 50 rokov aktívneho života. Z istého pohľadu je to veľa času, ale z iného je to len okamih. V štvrtom ročníku budeme uvažovať ako naložiť s časom, ktorý nám bol daný a ako prežiť život tak, aby to, čomu verím, sa stalo každennou realitou.
Mentoring

Mentoring v stredoškolskom prostredí je unikátny prístup, ktorý umožňuje študentovi zažiť si partnerský dialóg s dospelým človekom. Mentor je tu na to, aby počúval, kládol otázky a pomohol študentovi preskúmať rôzne cesty, ktorými sa môže v živote vydať. Plní funkciu „zrkadla“, ktoré reflektuje a dáva spätnú väzbu. Zároveň mentoring umožňuje učiteľom viac spoznávať svojich študentov a ich životné príbehy. Mentoring je preto integrálnou súčasťou vyučovania.

Neformálne vzdelávanie

Vzťahy s učiteľmi nás formujú na celý život. Majú výrazný vplyv na to, kto sa z nás stane. Učitelia na Lýceu C.S. Lewisa sú osobnosťami a majú skutočný záujem o študentov. Poznajú mená a príbehy svojich študentov. Na jednej strane sú dôslední, na druhej strane ľudskí a radi učia. Stretávajú sa so študentami v triede počas vyučovania, ale aj počas množstva neformálnych aktivít ako sú teambuildingy, noci v škole, mentoringy a neformálne skupiny. Toto všetko umožňuje študentom a učiteľom vystupovať zo svojich rolí a stretávať sa ako človek s človekom.

Dobročinnosť

Mnohí mladí ľudia dnes žijú v kultúre dostatku a pomerne často vnímajú svet ako priestor pripravený plniť ich očakávania a priania. Dobročinnosť je príležitosťou spoznať, že svet sa netočí len okolo nás. Študenti budú aktívne participovať na aktivitách, ktoré slúžia komunite, v ktorej žijeme a budú mať možnosť robiť veci pre tých, ktorí v našom okolí potrebujú pomoc.