Pilotný vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky SŠ

ToolBox je vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky stredných škôl, v ktorom dostanete nástroje pre vyučovanie v 21. storočí.

Trvanie: september 2024 – marec 2025 (6 mesiacov)

Forma: úvodné a záverečné stretnutie prezenčne, priebeh dištančne

Vzdelávací program ponúkame v dvoch zameraniach:

Digitálne zručnosti
a mentoring

Projektové vyučovanie
a mentoring

+ Návšteva Lýcea C. S. Lewisa ako vzorovej školy

Obsah školenia

Obsah

 • V programe sa zameriame na rozvoj digitálnych zručností učiteľov aj ich žiakov.
 • Pomocou ľahko aplikovateľných metodík či školení budeme sprevádzať učiteľov pri zapájaní digitálnych nástrojov do rôznych vyučovacích predmetov.
 • Účastníci variantu digitálne zručnosti a mentoring získajú:
  • 3 + plány hodín prispôsobené potrebám svojich žiakov s využitím digitálnych nástrojov či technológií v predmetoch, ktoré vyučujú,
  • zručnosti, vďaka ktorým si budú účastníci vedieť vytvoriť plány hodín s cieľom podporiť rozvoj digitálnych zručností svojich žiakov,
  • manuál pre digitálne nástroje vo vyučovaní – prehľadnú príručku s nástrojmi, ktoré možno uplatniť do bežného vyučovacieho procesu na rôznych predmetoch,
  • sériu školení a videonávodov s ukážkami, ako používať rôzne digitálne nástroje vo vyučovaní,
  • podpornú skupinu na zdieľanie učebných materiálov i skúseností pri rozvíjaní digitálnych zručností žiakov a ich príprave na trh práce,
  • modelové hodiny s praktickými ukážkami, ako hravo a efektívne používať rôzne digitálne nástroje vo vyučovaní bez ohľadu na predmet,
  • ukážky komplexných zadaní cvičení na podporu rozvoja rôznorodých zručností žiakov, ako napr. tímovej práce, kreativity, komunikačných zručností, trpezlivosti, a podobne, 
  • účastníci programu sa spolu so žiakmi naučia vytvárať svoje portfólio skúseností, ktoré im pomôže preukázať svoje zručnosti a vedomosti v ďalších obdobiach života, 
  • 4 – 5 individuálnych mentoringov na podporu účastníka pri dosahovaní jeho cieľov súvisiacich s vyučovacím procesom. 

Profil absolventa školenia zameraného na digitálne zručnosti a mentoring: 

 • Absolvent dokáže použiť nami poskytnuté a vypracované metodiky zamerané na použitie digitálnych nástrojov vo výučbe. 
 • Absolvent dokáže samostatne vytvoriť metodiku na použitie rôznorodých digitálnych nástrojov na predmetoch, ktoré vyučuje, s víziou zdieľania metodík aj s inými učiteľmi. 
 • Absolvent dokáže systematicky pracovať s Portfóliom pre žiakov, ako aj s Portfóliom pre učiteľa. 
 • Absolvent dokáže systematicky rozvíjať digitálne zručnosti  žiakov tak, aby boli pripravení na pracovný trh 21. storočia. 
 • Absolvent dokáže prepájať školské vedomosti s praktickými zručnosťami, ktoré vyžadujú firmy na Slovensku.
 • Absolvent rozumie benefitom školského mentoringu a má k nemu pozitívny postoj.
 • Absolvent pozná  rozdiel medzi reflexiou a spätnou väzbu. 
 • Absolvent vie použiť nástroje na reflexiu vyučovacej hodiny so žiakmi.
 • Absolvent pozná aspoň tri spôsoby, ako si vypýtať spätnú väzbu od žiakov/kolegov.
 • Absolvent pozná aspoň tri spôsoby, ako dať spätnú väzbu žiakom/kolegom.
 • Absolvent dokáže stanoviť’ SMART cieľ hodiny/zadania/úlohy a vie ho merat’, sledovať jeho naplnenie a určiť na základe toho ďalšie kroky vyučovania.

Obsah

 • V tomto zameraní je pre učiteľov pripravený program, ktorý úzko prepája projektové učenie s mentoringom.
 • V rámci projektového učenia účastníkom prinesieme 15 nosných tém: 
  1. základné princípy PBL (+ukážky konkrétnych projektov),
  2. tvorba zadania – problémovej otázky/úlohy,
  3. autentickosť (ako pripraviť medzipredmetový projekt s externou organizáciou),
  4. zručnosti projektového manažmentu (ako vytvoriť projekt od A po Z),
  5. nástroje projektového manažmentu (ako pracovať s digitálnymi nástrojmi),
  6. podpora študentov (práca v tíme od A po Z),
  7. PBL kultúra (na študenta zameraná kultúra, ktorá je otvorená diskusiám, chybám, spätnej väzbe…),
  8. čo je úlohou facilitátora a ako to dosiahnuť,
  9. dávanie pravidelnej spätnej väzby/feedbacku,
  10. vnútorná motivácia učiteľov, študentov, rodičov a riaditeľov,
  11. prevencia “flákačstva”,
  12. záverečné prezentácie,
  13. reflexia a zistenia/ponaučenia,
  14. oslava projektu,
  15. meranie dopadu. 
 • Každá téma bude účastníkom priblížená bližšie v rámci workshopu/webinára s lektormi, ku každej téme budú tiež pripravené metodiky a konkrétne zadania, ktoré učitelia budú môcť použiť hneď na ďalšej svojej hodine.
 • Účastníci si vyskúšajú učiť projektovo a tiež tvorbu vlastného projektového zadania pre svojich študentov.
 • 4 – 5 individuálnych mentoringov na podporu účastníka pri dosahovaní jeho cieľov súvisiacich s vyučovacím procesom. 

Profil absolventa školenia zameraného na projektové učenie

 • Absolvent so svojimi študentmi prešiel procesom aspoň jedného projektu.
 • Absolvent vie pripraviť PBL zadanie pre svojich študentov.
 • Absolvent pripraví aspoň 1 metodiku PBL k svojmu predmetu, ktorá môže byť zdieľaná s ďalšími učiteľmi.
 • Absolvent rozumie benefitom školského mentoringu a má k nemu pozitívny postoj.
 • Absolvent pozná  rozdiel medzi reflexiou a spätnou väzbu. 
 • Absolvent vie použiť nástroje na reflexiu vyučovacej hodiny so žiakmi.
 • Absolvent pozná aspoň tri spôsoby, ako si vypýtať spätnú väzbu od žiakov/kolegov.
 • Absolvent pozná aspoň tri spôsoby, ako dať spätnú väzbu žiakom/kolegom.
 • Absolvent dokáže stanoviť’ SMART cieľ hodiny/zadania/úlohy a vie ho merat’, sledovať jeho naplnenie a určiť na základe toho ďalšie kroky vyučovania.
 • Návšteva je voliteľnou súčasťou školenia bez ohľadu na vybraté zameranie.
 • Cieľom Lýcea C. S. Lewisa je byť školou pre 21. storočie. Škola pracuje s modernými digitálnymi nástrojmi, vyučovanie prebieha agilne, študenti pracujú v pracovných skupinách miesto tried, na odborných predmetoch majú množstvo skupinových projektov prepojených s praxou.
 • Počas jednodňovej návštevy absolvujete prehliadku školy, prezentáciu o spôsobe vyučovania, observáciu vybraných hodín a spoločné zhrnutie.
 • Lýceum C. S. Lewisa sa nachádza na Haanovej 28 v Bratislave.

Harmonogram

 • 27. – 28. september – Dvojdňové úvodné školenie – prezenčne
 • sept 2024 – marec 2025 – Dištančná časť
 • marec 2025 – Jednodňové záverečné stretnutie – prezenčne

Podmienky účasti

 • Ste učiteľ, alebo učiteľka strednej školy
 • Programu sa musia zúčastniť minimálne dvaja účastníci z jednej školy
 • Počet účastníkov je limitovaný na 30 z každého zamerania

Miesto a cena

 • Dvojdňové úvodné školenie sa koná v RZ Orlík, Nová Baňa
 • Vzdelávací program je zadarmo, účastník si hradí iba ubytovanie a stravu za prezenčnú časť - 48€, plus dopravu.

Tím a organizácie

Mentória je nezisková organizácia so zameraním na podporu školstva na Slovensku. Vnímame učiteľstvo ako expertnú profesiu, osobný záväzok a zodpovednosť aktérov, ovplyvňujúcich dlhodobú prosperitu a hodnotovú orientáciu našej spoločnosti. Prostredníctvom mentoringu ako zdroja efektívneho rozvojového nástroja pomáhame v pedagogickom a osobnostnom raste učiteľom základných a stredných škôl, rozvíjajúcich potenciál a hodnoty budúcej generácie Slovenska.

Informatika 2.0 pre základné a stredné školy vytvára moderné kurikulum na hodiny informatiky s rôznou úrovňou náročnosti a použiteľné vo všetkých socioekonomických kontextoch. V novom programe sa zameriavame na rozvoj digitálnych zručností učiteľov aj ich žiakov. Pomocou ľahko aplikovateľných metodík či školení sprevádzame učiteľov pri zapájaní digitálnych nástrojov do rôznych vyučovacích predmetov.

DASATO je nezisková organizácia, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť. Pôsobí v jednotlivých regiónoch Slovenska a rozvíja najmä stredoškolákov a stredoškoláčky cez rôzne formáty, ako napríklad komplexný rozvojový program DASATO Academy, sebarozvojové workshopy na školách či platformu GROWNi.sk. V snahe prinášať pozitívne systémové zmeny na Slovensku pomáha naštartovať PBL (projektové vyučovanie) aj na školách.

Lýceum C. S. Lewisa je stredná odborná škola zručností 21. storočia. Stojíme na troch pilieroch – charakterovom, podnikavom a digitálnom. To, čo u nás funguje, chceme za pomoci Mentórie (charakter), DASATO (podnikavosť) a Informatiky 2.0 (digitálnosť) rozšíriť na ďalšie školy.

Tím a organizácie

Mentória je nezisková organizácia so zameraním na podporu školstva na Slovensku. Vnímame učiteľstvo ako expertnú profesiu, osobný záväzok a zodpovednosť aktérov, ovplyvňujúcich dlhodobú prosperitu a hodnotovú orientáciu našej spoločnosti. Prostredníctvom mentoringu ako zdroja efektívneho rozvojového nástroja pomáhame v pedagogickom a osobnostnom raste učiteľom základných a stredných škôl, rozvíjajúcich potenciál a hodnoty budúcej generácie Slovenska. Čítať viac
Informatika 2.0 pre základné a stredné školy vytvára moderné kurikulum na hodiny informatiky s rôznou úrovňou náročnosti a použiteľné vo všetkých socioekonomických kontextoch. V novom programe sa zameriavame na rozvoj digitálnych zručností učiteľov aj ich žiakov. Pomocou ľahko aplikovateľných metodík či školení sprevádzame učiteľov pri zapájaní digitálnych nástrojov do rôznych vyučovacích predmetov. Čítať viac
DASATO je nezisková organizácia, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť. Pôsobí v jednotlivých regiónoch Slovenska a rozvíja najmä stredoškolákov a stredoškoláčky cez rôzne formáty, ako napríklad komplexný rozvojový program DASATO Academy, sebarozvojové workshopy na školách či platformu GROWNi.sk. V snahe prinášať pozitívne systémové zmeny na Slovensku pomáha naštartovať PBL (projektové vyučovanie) aj na školách. Čítať viac
Lýceum C. S. Lewisa je stredná odborná škola zručností 21. storočia. Stojíme na troch pilieroch – charakterovom, podnikavom a digitálnom. To, čo u nás funguje, chceme za pomoci Mentórie (charakter), DASATO (podnikavosť) a Informatiky 2.0 (digitálnosť) rozšíriť na ďalšie školy. Čítať viac

Prihlasovanie je otvorené len do 7. júla!

Často kladené otázky

Vďaka účasti s kolegom, resp. kolegyňou, budete mať s kým diskutovať o nástrojoch zo školenia a vzájomne si mentorovať hodiny

V oboch zameraniach školenia dostanete okrem teórie aj metodiky, ktoré môžete použiť na hodinách

Školenie bude prispôsobené účastníkom, takže žiadna konkrétna úroveň nie je potrebná.

Nie, pre účasť na programe si musíte vybrať jedno zameranie.

Nenašli ste odpoveď? Neváhajte nás kontaktovať na toolbox@lyceum.sk

Organizácie

 • Mentória je nezisková organizácia so zameraním na podporu školstva na Slovensku. Vnímame učiteľstvo ako expertnú profesiu, osobný záväzok a zodpovednosť aktérov, ovplyvňujúcich dlhodobú prosperitu a hodnotovú orientáciu našej spoločnosti. Prostredníctvom mentoringu ako zdroja efektívneho rozvojového nástroja pomáhame v pedagogickom a osobnostnom raste učiteľom základných a stredných škôl, rozvíjajúcich potenciál a hodnoty budúcej generácie Slovenska.
 • www.mentoria.sk
 • Pre základné a stredné školy vytvárame moderné kurikulum na hodiny informatiky s rôznou úrovňou náročnosti a použiteľné vo všetkých socioekonomických kontextoch. V novom programe sa zameriavame na rozvoj digitálnych zručností učiteľov aj ich žiakov. Pomocou ľahko aplikovateľných metodík či školení sprevádzame učiteľov pri zapájaní digitálnych nástrojov do rôznych vyučovacích predmetov.
 • www.informatika20.sk
 • DASATO je nezisková organizácia, ktorá pripravuje mladých na budúcnosť. Pôsobí v jednotlivých regiónoch Slovenska a rozvíja najmä stredoškolákov a stredoškoláčky cez rôzne formáty, ako napríklad komplexný rozvojový program DASATO Academy, sebarozvojové workshopy na školách či platformu GROWNi.sk. V snahe prinášať pozitívne systémové zmeny na Slovensku pomáha naštartovať PBL (projektové vyučovanie) aj na školách.
 • www.dasatoacademy.sk
 • Sme stredná odborná škola zručností 21. storočia. Stojíme na troch pilieroch – charakterovom, podnikavom a digitálnom. To, čo u nás funguje, chceme za pomoci Mentórie (charakter), DASATO (podnikavosť) a Informatiky 2.0 (digitálnosť) rozšíriť na ďalšie školy.
 • www.lyceum.sk