Stredná odborná škola Lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava

Kritériá a podmienky prijatia na štúdium v šk. roku 2024/2025
platné od 30.11.2023

Termín prijímacieho konania:

  1. termín – 2. mája 2024
  2. termín – 6. mája 2024
  3. termín (druhé kolo) – 18.6.2024

 

Termín podania prihlášok:

Do 20.3.2024

       elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda = EduPage) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo

       v  listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

 

Počet prijatých študentov a odbor:

V šk. roku 2024/2025 otvárame 3 triedy 1. ročníka, do ktorých bude prijatých 51 žiakov študujúcich v odbore 3918 M Technické lýceum.

 

Kto sa môže prijímacieho konania zúčastniť:

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí v školskom roku 2023/2024 navštevujú deviaty ročník základnej školy, žiaci 8-ročných gymnázií (žiaci kvinty a vyššieho ročníka), ako aj študenti iných stredných škôl.

 

Forma a obsah prijímacieho konania:

Súčasťou prijímacieho konania je:

       písomný test zo slovenského jazyka

       písomný test z matematiky

       písomný test zo všeobecných študijných predpokladov

       individualizovaný vstup (dotazník, motivačný list alebo ústny rozhovor)

 

Hodnotenie uchádzača a určenie celkového počtu bodov v prijímacom konaní zahŕňa:

       80% – písomná časť prijímacieho konania

       20% – individualizovaný vstup  

Ukážka úloh z prijímacích skúšok na Lýceum C. S. Lewisa

 

U uchádzačov, ktorí k prihláške priložia potvrdenie z pedagogicko-psychologickej poradne (nie staršie ako dva roky) a žiadosť zákonného zástupcu o úpravu prijímacieho konania, sa bude prihliadať na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (dyslexia, dysortografia, dysgrafia a pod.).

Zverejnenie výsledkov a zápis:

17.5.2024 – zverejníme výsledky prijímacieho konania na www.lyceum.sk

Zápis do prvého ročníka sa bude konať 3. júna 2024 v budove školy na Haanovej 28. Prvých 47 uchádzačov s najvyšším počtom bodov dostane pozvánku na zápis do prvého ročníka, ďalších 5 miest je zriaďovateľských.

Pokyny k zápisu dostanú pozvaní uchádzači spolu s pozvánkou na zápis. Po potvrdení zákonného zástupcu o nastúpení dieťaťa na našu školu, zaplatení zápisného a podpísaní Zmluvy o štúdiu, budú úspešní kandidáti prijatí na štúdium v školskom roku 2024/2025.

 PaedDr. Roman Baranovič, riaditeľ Združenia škôl C. S. Lewisa